Regulamin serwisu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Serwis KWIECIEN.ACADEMY dostępny pod adresem internetowym https://kwiecien.academy , prowadzony jest przez Kwiecien.Academy LLC 1013. Centre RD. Suite 403-A Wilmington, DE 19805
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu i określa zasady korzystania z serwisu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem serwisu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Kwiecien.Academy LLC 1013. Centre RD. Suite 403-A Wilmington, DE 19805
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu z wyłączeniem podmiotu
  zdefiniowanego jako „Przedsiębiorca jednoosobowy” (Par 2. Pkt. 5)
 5. Przedsiębiorca indywidualny – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokonuje zakupu niezwiązanego bezpośrednio „z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje/reprezentuje”.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://kwiecien.academy
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie planu dostępu do materiałów płatnych, oraz wysokości opłaty.
 13. Miesięczne członostwo – dostępna w Serwisie usługa dostępu do treści cyfrowych będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.
 15. Karty pracy – dostępne do pobrania materiały cyfrowe, które są możliwe do pobrania w trakcie miesięcznego członkostwa

§ 3
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto 
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę na czas oznaczony, o której Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na  wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, będzie podana w Serwisie w opisie Produktu.
6. Klient ma możliwość korzystania z usług portalu w ograniczony sposób bezpłatnie. Użytkownik nie ma dostępu do treści płatnych.
7. Użytkownik planu Płatnego ma dostęp do treści serwisu
przyporządkowanych do płatnego planu oraz treści bezpłatnych

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze serwisu, w tym przeglądania serwisu oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Opera, Edge, Safari, Internet Explorer.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies

§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres E-mail, hasło spełniające wymogi bezpieczeństwa
2. Aktywacja konta jest potwierdzana na podany przy rejestracji adres E-mail.
3. Założenie Konta w serwisie jest darmowe.
4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej 

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do serwisu;
2. wybrać i zatwierdzić wybraną Miesięczne Członkostwo będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie dokonać płatności poprzez serwis Stripe, Paypal lub wybrać Roczny Dostęp do serwisu oraz dokonać płatności po przez Stripe, Paypal lub przelew bankowy
3. Wyboru dokonujemy kliknąć przycisk “Wybieram”, “Zamawiam i płacę” następnie opłacamy według instrukcji podanych w serwisie

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient po opłaceniu dostępu do usługi otrzymuje elektroniczny dostęp do opłaconych materiałów.
a. Materiały nie są wysyłane do klienta.
b. Klient otrzymuje czasowy dostęp do materiałów po zalogowaniu się na stronie.
c. Usługa czasowego dostępu jest odnawiana w sposób automatyczny, w każdym momencie Klient może zrezygnować, jednakże działa ona do końca okresu rozliczeniowego, jakim jest jeden miesiąc kalendarzowy.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatności kartą płatniczą,

b. Przelew bankowy

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach serwisu

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po  uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w serwisie zgodnie z §6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia i jego poprawnym opłaceniu Sprzedawca  niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i potwierdzenie jego realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia/Rejestracji adres poczty elektronicznej
Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Dostęp do usługi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia płatności od dostawcy usług płatności .
4. Klient otrzymuje dostęp do usługi na określony czas. Po upływie tego okresu dostęp przestaje być aktywny.
5. Dostęp w sposób automatyczny przedłuży się o kolejny okres pod koniec swojego okresu płatnego lub po jego zakończeniu.
6. Klient ma możliwość anulowania każdego planu dostępu z poziomu strony profilu konta w każdym momencie.
7. Anulowanie planu płatnego przed jego zakończeniem nie zwalnia Klienta z opłaty za cały okres obowiązywania planu.
8. Jeżeli klient anuluje plan przed jego zakończeniem, dostęp do materiałów zostanie wstrzymany w momencie anulowania planu.
10. W ramach planów płatnych klient otrzymuje dostęp do kart pracy i materiałów dostępnych w serwisie:
Baza danych kart pracy jest stale aktualizowana i cyklicznie powiększana o kolejne karty pracy i kolejne zagadnienia tematyczne

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Usługi Konsumentowi
3. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie na adres e-mail: kwiecien.academy@gmail.com przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy 
5. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności w ramach pojedynczej zakupionej usługi.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami lub nie ma możliwości technicznych na zwrot metodą użytą w pierwotnej transakcji.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, jeśli kupujący złamał inne postanowienia tego regulaminu
6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi/Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do Umowy:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy indywidualnego, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
b. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy
c. w momencie dokonania pobrania przynajmniej jednego cyfrowego produktu tzn. Kart Pracy z Serwisu Sprzedawcy, rozpoczynając tym samym spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę

§ 10
Reklamacja

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionej Usługi u Sprzedawcy Klient ma prawo do reklamacji.
2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podane adresy Sprzedawcy.
3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą usługi.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie od otrzymania pisemnej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 11
Dane osobowe w Serwisie internetowym

1. Szczegółowe informacje o danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.

§ 12
Prawa Sprzedającego

1. Zabronione jest:
a. zmiana użytkownika konta (przekazywanie zarejestrowanych kont nie jest dozwolone, bez zgody sprzedającego),
b. udostępnianie konta innym osobom,
c. używanie wielu kont niezgodnie z zasadami,
d. sprzedaż zakupionych materiałów,
e. udostępnianie innym zakupionych materiałów,
f. udostępnianie zakupionych materiałów na innych stronach, portalach społecznościowych, itp. (z wyłączeniem materiałów oznaczonych jako bezpłatne lub w postaci bezpośrednich odnośników do strony sprzedającego)
g. korzystanie z pojedynczego konta przez więcej niż jedną osobę 
h. udostępnianie materiałów bezpłatnych na innych stronach, portalach społecznościowych, itp. bez podania źródła materiałów,
i. modyfikowania udostępnianych materiałów bezpłatnych bez zgody sprzedającego,
j. wykorzystania, modyfikacji, udostępniania grafik znajdujących się na stronie sprzedającego bez zgody sprzedającego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostępu do konta, gdy nastąpi:
a. zmiana użytkownika konta (przekazywanie zarejestrowanych kont nie jest dozwolone),
b. udostępnianie konta innym osobom,
c. powtarzające się, niefinalizowane zakupy,
d. powtarzające się naruszenia Regulaminu Serwisu, mimo wcześniejszego upomnienia i ostrzeżenia,
e. sprzedaż zakupionych materiałów,
f. udostępnianie innym zakupionych materiałów,
g. udostępnianie zakupionych materiałów na innych stronach, portalach społecznościowych, itp.
h. śmierć właściciela konta

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR